વ્હોટસએપમાં ગ્રુપ જોડાઓ

State Bank Of India Bharti 2024

State Bank Of India Bharti 2024 : સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ સ્પેશિયાલિસ્ટ કેડર ઓફિસર (SCO) ની 131 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. ઉપરાંત, જે ઉમેદવારો આ ભરતી માટે પાત્રતા પૂર્ણ કરે છે તેઓ 4મી માર્ચ 2024 ની નિર્ધારિત છેલ્લી તારીખ સુધી અરજી ફોર્મ ભરી શકે છે. State Bank Of India Bharti 2024 અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ પાત્રતા અને માપદંડ તપાસવા આવશ્યક છે.

Contents

 State Bank Of India Bharti 2024

ભારતીય બેંક દ્વારા વિશેષજ્ઞ કેડર અધિકારી પોસ્ટ્સમાં 131 ભરતી અંગે નવી રિક્રૂટમેન્ટ નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ રિક્રૂટમેન્ટ નોટિફિકેશન ભારતીય બેંકની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ નોટિફિકેશન અનુસાર, મેનેજર સહાયક મેનેજર, મેનેજર સહાયક મેપ મેનેજર સહિત મોટાભાગના ખાલી પોસ્ટ્સ ભરવામાં આવશે. આ પોસ્ટ્સ ભરવા માટે, અરજી ફોર્મ્સ ઓનલાઇન મોડ દ્વારા આમંત્રિત કરવામાં આવે છે. આપનાં પોસ્ટમાં આપેલી પૂર્ણ માહિતીને તપાસી ને, ઉમેદવારોને અરજી ફોર્મ ભરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

 State Bank Of India Bharti 2024

સ્ટેટ બેંક ઑફ ઈન્ડિયામાં અધિકારીની જગ્યાઓ માટે અરજી શરૂ, 4 માર્ચ સુધી ફોર્મ ભરી શકાશે
નવી દિલ્હી. બેંકમાં સરકારી નોકરીનું સપનું જોતા યુવાનો માટે આ એક સુવર્ણ તક છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ સ્પેશિયાલિસ્ટ કેડર ઓફિસર (SCO) ની ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. આ ભરતીમાં જોડાવા માટે, ઉમેદવારોએ પહેલા અરજી ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. અરજીની પ્રક્રિયા આજથી શરૂ કરવામાં આવી છે જે 4 માર્ચ 2024 સુધી ચાલશે.

SBI ભરતીમાં ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું

આ માટે ઉમેદવારોએ https://bank.sbi/web/careers/current-openings વેબસાઈટ પર અરજી કરવા માટેની વિગતવાર સૂચનાઓ સહિત આ સમગ્ર જાહેરાત દરેક ઉમેદવારે પ્રથમ ધ્યાનથી વાંચવી જરૂરી છે. ઉમેદવારોએ પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમર, જાતિ તેમજ અન્ય લાયકાતના બધા જ અસલ પ્રમાણપત્રો હાલમાં પોતાની પાસે જ રાખવાના રહેશે અને અરજીપત્રકમાં તે પ્રમાણપત્રોમાં દર્શાવ્યા મુજબની જરૂરી વિગતો ભરવાની રહેશે. ભરતી પ્રક્રિયા સંબંધેની તમામ સૂચનાઓ મંડળની https://bank.sbi/web/careers/current-openings વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે, તેથી સમયાંતરે મંડળની વેબસાઇટ અચુક જોતા રહેવું.

SBI ભરતીમાં ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ

આ માટે ઉમેદવારોએ https://ibpsonline.ibps.in/sbijaoct23/ વેબસાઈટ પર તા.૧૭/૧૧/૨૦૨૩ થી તા.૦૭/૧૨/૨૦૨૩ દરમ્યાન ઓન-લાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

હોમ પેજ પર જવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment